Banner 07Banner 08Banner 09Banner 10Banner 11

 

สาขาวิชาและแผนกวิชา

สาขาวิชาและแผนกวิชา
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
สาขาวิชาศิลปกรรม

เว็บไซต์หน่วยงานภายนอก

header 01
HeadSB
logo Opm
gfmis
 
ประวัติวิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี
     วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี ตั้งอยู่ที่ 555 ถนนพิชัยรณค์สงคราม อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี มีขนาดพื้นที่ 16 ไร่ 1 งาน 67 ตารางวา
     
 สีประจำวิทยาลัย  ฟ้า-ขาว
 หมายเลขโทรศัพท์  0-3621-1016
 หมายเลขโทรสาร  0-3622-1222
 เว็บไซต์   www.rsc.ac.th

     เริ่มจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2498 ในนามโรงเรียน การช่างสตรีสระบุรี โดยได้รับการโอนสถานที่รวมทั้งอาคารเรียนจากโรงเรียนชายประจำจังหวัดสระบุรี สังกัดกรมสามัญศึกษา
พ.ศ.2516 เปลี่ยนชื่อโรงเรียนจาก โรงเรียนการช่างสตรี เป็นโรงเรียนอาชีวศึกษาสระบุรี 
พ.ศ.2519 เปิดสอนแผนกวิชาพณิชยการ
พ.ศ.2525 ยกฐานะขึ้นเป็น วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี
พ.ศ.2528 ได้รับการคัดเลือกเป็นสถานศึกษาในโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงมีพระชนมายุ 60 พรรษา
พ.ศ.2530 ได้รับการคัดเลือกเป็นสถานศึกษาดีเด่นของกลุ่มสถานศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาภาคตะวันออกและภาคกลางบางส่วน
พ.ศ.2532 ได้รับการสนุบสนุนเงินงบประมาณให้สร้างอาคารหอประชุม 1 หลัง และได้รับพระราชานุญาตให้ใช้ชื่ออาคารหอประชุมว่า "อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ 36 พรรษา"
พ.ศ.2536 ได้รับการคัดเลือกเป็นสถานศึกษาดีเด่นระดับประเทศ ประเภทวิทยาลัยอาชีวศึกษา และเปิดสอนระดับ ปวส. ภาคสมทบสาขาวิชาการการบัญชี เป็นแห่งแรกของกรมอาชีวศึกษา
พ.ศ.2538 เปิดสอนสาขาวิชาการโรงแรม ระบบทวิภาคีระดับ ปวช.
พ.ศ.2539 เปิดสอนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจระดับ ปวส.
พ.ศ.2542 ได้รับการคัดเลือกเป็นสถานศึกษาดีเด่น ในการร่วมใจสู้ภัยเศรษฐกิจ
พ.ศ.2546 ได้รับการประเมินภายนอกจากสำนักงานรรับรองมาตราฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
พ.ศ.2549 ได้รับการประเมินภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตราฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ในระดับดีมาก ค่าเฉลี่ย 4.55
พ.ศ.2550 ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดสถานศึกษาส่งเสริมประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง ระดับอาชีวศึกษาโยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)
พ.ศ.2550 ได้รับเกียรติบัตรในฐานะสถานศึกษาแกนนำที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมของโครงการจนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์  "โครงการการเรียนการสอนทางไกลผ่านอินเทอร์เน็ตด้วยเว็บไซต์ Think.com"
พ.ศ.2552 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิคชนะเลิศการออกแบบตราสัญลักษณ์ 3D ระดับประเทศของกระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ.2552 นายจักรกฤษ ผิวจันทร์ นักศึกษาแผนกวิชาศิลปกรรมชนะเลิศการแข่งขันแกะสลักหิมะนานาชาติ ณ เมือง ฮาร์บิน สาธารณรัฐประชาชนจีน
พ.ศ.2553 นายจักรกฤษ ผิวจันทร์ นักศึกษาแผนกวิชาศิลปกรรมชนะเลิศการแข่งขันแกะสลักหิมะนานาชาติ ณ เมือง ฮาร์บิน สาธารณรัฐประชาชนจีน
พ.ศ.2554 ได้รับการประเมินภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตราฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ได้คะแนนร้อยละ 75.62
พ.ศ.2554 ทีมนักศึกษาแผนกวิชาศิลปกรรมชนะเลิศการแข่งขันแกะสลักหิมะนานาชาติ ณ เมือง ฮาร์บิน สาธารณรัฐประชาชนจีน
พ.ศ.2555 ได้รับประกาศนียบัตรเพื่อประกาศเกียรติคุณแก่สถานศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการแกะสลักหิมะในงาน "The 4 th International Collegiate Snow Sculpture Contest " ที่ Harbin Engineering Univercity  เมือง ฮาร์บิน สาธารณรัฐประชาชนจีน
พ.ศ.2556 ทีมนักศึกษาแผนกวิชาศิลปกรรมชนะเลิศการแข่งขันแกะสลักหิมะนานาชาติ ณ เมือง ฮาร์บิน สาธารณรัฐประชาชนจีน
พ.ศ.2557 นายพลพัฒน์ โสประดิษฐุ์,นายจักรวุธ ขำวิจิตร,นายพิทักษ์ นวลปา และนายจักรพรรดิ์ เจริญผล นักศึกษาแผนกวิชาศิลปกรรม ได้รับรางวัลชนะเลิศสูงสุดการสลักน้ำแข็งขากหิมะระดับโลกในการแข็งขันแกะสลักน้ำแข็งจากหิมะนานาชาติ ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 4-7 มกราคม 2558 ณ เมืองฮาร์บิ้น สาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใต้หัวข้อ "Snow and Engineering University (2015)" นักศึกษาอาชีวศึกษาสระบุรีได้รับรางวัลชนะเลิสมาครอง 6 ปี ติดต่อกัน 
 พ.ศ.2558  ทีมนักศึกษาแผนกวิชาศิลปกรรม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันสลักน้ำแข็งนานาชาติ ณ เมืองฮาร์บิ้น สาธารณรัฐประชาชนจีน 
   
ปัจจุบันวิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรีได้ผลิตนักเรียนนักศึกษาด้านวิชาชีพระดับ ปวช. และ ปวส. ในประเภทวิชาคหกรรม อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ศิลปกรรม และบริหารธุรกิจ 
ทั้งระบบปกติและระบบทวิภาคี และระบบเทียบโอนประสบการณ์ เพื่อออกไปพัฒนาและรับใช้สังคมอย่างมีคุณภาพ และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติมาแล้วเป็นระยะเวลายาวนาน
วิสัยทัศน์ มุ่งพัฒนาในการผลิตบุคลากรทางวิชาชีพมีคุณภาพ เชี่ยวชาญ IT ที่มีคุณธรรมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
พันธกิจ
1. จัดการศึกษาโดยความร่วมมือของสถานประกอบการ เพื่อตอบสนองความต้องการของภาคธุรกิจและสังคม พร้องเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมพื้น 8 ประการ 
3. พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางงการศึกษาให้มีสมรรถนะสอดคล้องพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
4. วิจัย พัฒนา IT สร้างนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี การอาชีวศึกษาสู่ชุมชน
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการภายในให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจกรรมบ้านเมืองที่ดี
ยุทศาสตร์
1. สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือการจัดการศึกษาภายในประเทศเพื่อผลิตบุคลากรที่มีทักษะวิชาชีพสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
2. เสริมสร้างโอกาสทางการศึกษา และวิชชีพอย่างเสมอภาค
3. ปลูกจิตสำนึกและกระตุ้นให้มีคุณธรรม เกิดการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย 
4. ผลิตและพัฒนาบุคลากร ด้านวิชาชีพที่มีคุณภาพ ได้มาตราฐานการอาชีวศึกษา
5. ส่งเสริมการบูรณาการ การวิจัย และพัฒนานวัตกรรม ถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคโนโลยี เพื่อให้ชุมชนอยู่ดี มีสุข ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
6. พัฒนาระบบจัดการสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
7. พัฒนาสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา และรณรงค์ประหยัดพลังงาน
อัตลักษณ์  " มีจิตบริการ ชำนาญวิชาชีพ "
เอกลักษณ์  แหล่งเรียนรู้ และพัฒนาอาชีพสู่ชุมชน
ปรัชญาการศึกษา  วิชาการเลิศล้ำ คุณธรรมนำหน้า ภาคเพียรศึกษา พัฒนาชุมชน

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

555 ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000 โทรศัพท์ 036-211016 โทรสาร 036-221222