Banner 07Banner 08Banner 09Banner 10Banner 11

 

สาขาวิชาและแผนกวิชา

สาขาวิชาและแผนกวิชา
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
สาขาวิชาศิลปกรรม

เว็บไซต์หน่วยงานภายนอก

header 01
HeadSB
logo Opm
gfmis
 
ข้อมูลรายชื่อสถานประกอบการที่มีการรับนักศึกศึกษาเข้าฝึกงานและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
 ปีการศึกษา  ภาคเรียนที่ 1  ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 3 (ฤดูร้อน)
2556    View  
2557  View    
2558      
       
       
       
       
       

 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

555 ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000 โทรศัพท์ 036-211016 โทรสาร 036-221222