ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว

555 ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม ตำบลปากเพรียว
อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000

036-211016 ต่อ 2151
info@rsc.ac.th

 

ตามประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี วันที่ 12 มีนาคม 2563 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่ธุรการ) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป 
ทางวิทยาลัยฯ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก ดังเอกสารตามที่แนบนี้

รายละเอียด Download เอกสารที่นี่