ดาวน์โหลดตารางเรียน

งานหลักสูตรการเรียนการสอน

Featured Work

ปีการศึกษา 2563


ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563
สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิตอล สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน สาขาวิชาเลขานุการ
สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
สาขาวิชาโลจิสติกส์ สาขาวิชาโลจิสติกส์
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
สาขาวิชาแฟชั่นสิ่งทอ สาขาวิชาแฟชั่นสิ่งทอ
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์
สาขาวิชาการออกแบบ สาขาวิชาการออกแบบ
สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
สาขาวิชาการโรงแรม สาขาวิชาการโรงแรม

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562 ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562
สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาเลขานุการ สาขาวิชาเลขานุการ
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
สาขาวิชาโลจิสติกส์ สาขาวิชาโลจิสติกส์
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
สาขาวิชาแฟชั่นสิ่งทอ สาขาวิชาแฟชั่นสิ่งทอ
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์
สาขาวิชาการออกแบบ สาขาวิชาการออกแบบ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
สาขาวิชาการโรงแรม สาขาวิชาการโรงแรม

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561
สาขาวิชาการบัญชี  
สาขาวิชาการตลาด  
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
สาขาวิชาเลขานุการ  
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป  
สาขาวิชาโลจิสติกส์  
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์  
สาขาวิชาแฟชั่นสิ่งทอ  
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ  
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์  
สาขาวิชาการออกแบบ  
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก  
สาขาวิชาการโรงแรม  

 

 

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1/2560 ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560
สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาเลขานุการ สาขาวิชาเลขานุการ
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
สาขาวิชาโลจิสติกส์ สาขาวิชาโลจิสติกส์
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
สาขาวิชาแฟชั่นสิ่งทอ สาขาวิชาแฟชั่นสิ่งทอ
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์
สาขาวิชาการออกแบบ สาขาวิชาการออกแบบ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
สาขาวิชาการโรงแรม สาขาวิชาการโรงแรม
Mamun Srizon

พูดคุย

ร่วมพูดคุย หรือถามข้อสงสัย เกี่ยวกับงานหลักสูตรการเรียนการสอน


Dan

พูดคุยผ่าน facebook คลิก

อาจารย์อัธยา ถีนานนท์

หัวหน้างานหลักสูตรการเรียนการสอน

Bill

พูดคุยผ่าน facebook คลิก

อาจารย์จีรนันท์ สุธิตานนท์

ผู้ช่วยงานหลักสูตรการเรียนการสอน