: : : = = = : : : งานวัดผลและประเมินผล ยินดีต้อนรับ: : : = = = : : :
 

กรอกคะแนนกลางภาคและปลายภาค

วิสัยทัศน์
พันธกิจ
บุคลากร
หน้าที่รับผิดชอบ
ระเบียบว่าด้วยงานวัดผลและประเมินผล
ขั้นตอนการโอนผลการเรียน
สอบมาตรฐานวิชาชีพ
 
 
 
 
 
     กรอกคะแนนกลางภาคและปลายภาคที่นี่

ส่งผลการเรียนกลางภาค/ปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2561 ตั้งแต่บัดนี้

 ปฏิทินส่งผลการเรียน

ดาวน์โหลดแบบฝอร์มประเมินผลการเรียน ใหม(2561่)

  ดาวน์โหลด แบบประเมินผลการเรียน (วผ.4 ) 1/2561(รายชื่อนักศึกษา) ได้ที่นี่ค่ะ

 แบบฟอร์มส่งรายงานสอบมาตรฐานวิชาชีพ


ส่งผลการเรียนกลางภาค/ปลายภาค1 /2561ได้ที่นี่ค่ะ
ดาวน์โหลด แบบประเมินผลการเรียน (วผ.4 ) 1/2561(รายชื่อนักศึกษา) เวลาเรียนไม่ถึง 80% ขอให้ มส.ได้ที่นี่ค่ะ
ดาวน์โหลด แบบฝอร์มประเมินผลการเรียนใหม่ (วผ.4 )1/2561ได้ที่นี่ค่ะ
  แบบฟอร์มส่งรายงานสอบมาตรฐานวิชาชีพ
 
 
 
โครงการประจำปีงบประมาณ
รายงานโครงการ
 
 
 
 
 
   
 
รายละเอียดการเรียนเทียบโอนความรู้
ตารางเรียน
แผนการเรียน
รายวิชาลงทะเบียน