::::::::::::::: วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี ::::: SARABURI VOCATIONAL COLLEGE : : : วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี : : :
Untitled Document
 Untitled Document

   
 
สถาบันพัฒนาครู
 
 
มุ่งมั่นในการผลิตบุคลากรทางวิชาชีพ มีคุณภาพ เชี่ยวชาญ IT ที่มีคุณธรรม
พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
 

Download ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการรุ่นแก้ไขใหม่ [Update วันที่ 25 มิย.56] -->ที่นี่<--
Download ราคากลางวัสดุ ภาคเรียนที่ 1/2556 [Update 13 พ.ค. 2556] -> ดาวน์โหลด <-
ประกาศ ให้หัวหน้าหน่วยเบิก Downloads แบบฟอร์มขอซื้อขอจ้างฉบับใหม่ -->ที่นี่<--
แบบฟอร์มรายงานโครงการ --> ดาวน์โหลด <--
   
  กิจกรรมทำบุญ ตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง มอบทุนการศึกษา และพิธีถวายพระพรเนื่องในวัน ๑๒ สิงหามหาราชินี    รายละเอียด .   
 
   
  กิจกรรมโครงการจัดศูนย์ฝึกอบรมในสถานศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อพัฒนาอาชีพประชาชน    รายละเอียด .   
 
   
  กิจกรรมโครงการเติมใจรักษ์ มะเร็งเต้านม    รายละเอียด .   
 
   
  กิจกรรมโครงการพัฒนาและเสริมสร้างทักษะชีวิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖    รายละเอียด .   
 
   
ผลการรับนักเรียนนักศึกษาสมัครเข้าศึกษาต่อเป็นกรณีพิเศษ (โควต้า) ระดับ ปวส.  
ผลการรับนักเรียนนักศึกษาสมัครเข้าศึกษาต่อเป็นกรณีพิเศษ (โควต้า) ระดับ ปวช.  
รายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือก ตามประกาศสอบราคาที่ 609/2556   
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว  
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน [ประกาศ 02 ธค. 2556]  
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ [ประกาศ 11 พย. 2556]  
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครู จำนวน 1 อัตรา [24 ตค. 56]  
ประกาศแก้ไขเพิ่มรายการราคาพัสดุกลาง (เพิ่มเติม)  
ประกาศผู้ชนะการสอบราคาจ้างยามให้บริการรักษาความปลอดภัย [ประกาศ 24 กย. 2556]  
ประกาศผู้ชนะการสอบราคาจ้างปรับปรุงร้านค้าสวัสดิการจำนวน 1 ห้อง [ประกาศ 24 กย. 2556]  
ผู้ชนะการสอบราคาซื้ครุภัณฑ์แผนกคอมพิวเตอร์กราฟิค จำนวน 3 รายการ ครั้งที่ 2  
สอบราคาจ้างจ้างยามให้บริการรักษาความปลอดภัย รายเดือน จำนวน ๓ คน ระหว่าง ๑ ต.ค. ๕๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๕๗ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗  
สอบราคาจ้างปรับปรุงร้านค้าสวัสดิการจำนวน ๑ ห้อง  
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิค จำนวน 3 รายการ ครั้งที่ 2   
ประกาศรับสมัครบุคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว  
ประกาศรับสมัครบุคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานวางแผนและงบประมาณ  
ประกาศรับสมัครบุคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานการเงิน  
ประกาศรับสมัครบุคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักการ จำนวน 2 อัตรา  
จำนวนเงินค่าหน่วยกิต ระดับ ปวส.1 ที่ต้องชำระในวันที่ 3 เมษายน 2556  
ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก รอบสอง (ปวส.)  
ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก รอบสอง (ปวช.)  
ประกาศ ยกเลิกการประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารปกครอง จำนวน 1 หลัง  
ผู้ชนะการสอบราคางานส่งเสริมผลการค้าและประกอบธุรกิจ 1 รายการ  
ผู้ชนะการสอบราคาครุภัณฑ์แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
รายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกการสอบราคา  
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 รายการ  
ใบสมัครการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับชาติ  
วาดภาพเหมือน ปวช.55(ระดับชาติ).pdf  
การเขียนแผนธุรกิจ  
กติกา ทักษะคอมกราฟิก ชาติ ปวส55.pdf  
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนโควต้า ปวช. ปวส. วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556  
กำหนดการเก็บเงินรายได้สถานศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ภาคเรียนที่ 1/2556  
การจัดเก็บเงินบำรุงการศึกษา การบริจาค และการระดมทรัพยากรเพื่อใช้จ่ายในการศึกษา สำหรับนักเรียนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1-3 ภาคเรียนที่ 1/2556  
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ  
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 5 รายการ  
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างขั่วคราว (เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูล)  
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างขั่วคราว (ครูภาษาไทย) ด่วน!  
ผลการแข่งขันทักษะการเขียนแผนธุรกิจระดับภาค ภาคกลาง  
แบบฟอร์มรายงานโครงการ  
การติดต่อขอรับเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง 1 อัตรา  
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ภายในวันที่ 7 พ.ย. 2555  
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานบริหารทั่วไป  
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษ แผนกวิชา คอมพิวเตอร์กราฟิก  
การแก้ไขค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2/2555  
ค่าบำรุงการศึกษา (เทอม2) ปีการศึกษา 2555  
ประกาศผลการสอบพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริการ (ด้านการเงินและบัญชี)  
ประกาศผลการสอบพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป  
สอบราคาจ้างยามให้บริการรักษาความปลอดภัย  
ประกาศ สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบโทรศัพท์ภายในวิทยาลัยฯ จำนวน 1 ระบบ  
ประกาศ สอบราคาจ้างติดตั้งระบบ Security Gateway จำนวน 1 ระบบ  
ประกาศเรื่อง ผู้ชนะการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 2 รายการ  
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ฝ่ายวิชาการ (แผนกวิชาศิลปกรรม,งานสื่อการเรียนการสอน,งานวัดผลและประเมินผล )จำนวน 5 รายการ  
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 2 รายการ  
ประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 1 หลัง โดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
การติดต่อขอรับเงินเรียนฟรี ปีการศึกษา 2555  
ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติจำนวน 1 หลังด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
การรับนักเรียน นักศึกษา (รอบ3) ปีการศึกษา 2555  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ (ระดับ ปวส.) รอบ 2  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ (ระดับ ปวช.) รอบ 2  
การรับนักเรียน นักศึกษา (รอบ2) ปีการศึกษา 2555  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ (ระดับ ปวส.)  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ (ระดับ ปวช.)  
เรื่องการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) วิชาธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ สำหรับผู้เรียนระดับ ปวช. ประเภทวิชาพาณิชยกรรมในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา อ.จุฑามาศ พรสินชัย
แบบฝึกเสริมทักษะกฎหมายธุรกิจ วิชากฏหมายธุรกิจ 3200-1002 โดย ครูกฤษณพงษ์ คงแก้ว
  
ผลงานวิชาการเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชากฏหมายธุรกิจ
เรื่อง ความรู้พื้นฐานทางกฎหมายธุรกิจ ประกอบด้วยเรื่องบุคคล ทรัพย์ นิติกรรม สัญญาและหนี้
โดยครูกฤษณพงค์ คงแก้ว
บทคัดย่อการวิจัยเรื่อง การปฏิบัติงานและปัญหาการดูแลช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาของ
ครูที่ปรึกษาในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานอาชีวศึกษาสระบุรี โดย รองฯแก้วมณี โพธิ์ศรีนาค

โครงการวิจัยวิชา"โครงการ"ระดับปวส. ปีการศึกษา 2552 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
โครงการวิจัยวิชา"โครงการ"ระดับปวช. ปีการศึกษา 2552 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชา เบเกอรี่เบื้องต้น โดย อ.ปรียากุล สาระคำ
เอกสารประกอบการเรียนการสอน เรื่อง ความรู้เรื่องตุ๊กตา โดย อ.จินตนา สุวรรณศรี
บทคัดย่อการพัฒนาทักษะวิจัยและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน อ.จุฑามาศ พรสินชัย
\
บทคัดย่อ CAI อ.จุฑามาศ พรสินชัย
ผลงานวิจัยของนักศึกษา (อ.จุฑามาศ พรสินชัย)ตราสัญลักษณ์
เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เนื่องในโอกาสพระราชพิธี
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
๗ รอบ
วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔
ดาวน์โหลดรูปภาพ ขนาดใหญ่
ความหมายตราสัญลักษณ์

 


ถวายพระพรออนไลน์
เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา


คู่มือการติดตั้ง

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ห้องเรียน Online วอศ.สระบุรี
สื่ออิเล็กทรอนิกส์