:: ::
Untitled Document
 Untitled Document

   
 
สถาบันพัฒนาครู
 

       การประกวดสิ่งประดิษฐ์วัสดุเหลือใช้ของสำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี ...
 
          การประกวดสิ่งประดิษฐ์วัสดุเหลือใช้ของสำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี นักเรียน นักศึกษา ได้รับรางวัลต่าง ๆ เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2555 ณ ศาลากลางจังหวัดสระบุรี ดังนี้ รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท สิ่งประดิษฐ์ของใช้ภายในบ้านจากวัสดุเหลือใช้ ได้แก่ นายกิติพล อินทอง สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว ชื่อผลงาน กระดาษนาคราช รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท เครื่องแต่งกายจากวัสดุเหลือใช้ ได้แก่ นายภูริธานนท์ เสียงสวัสดิ์ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ชื่อผลงาน ชุดนางในฝัน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภท สิ่งประดิษฐ์ของใช้ภายในบ้านจากวัสดุเหลือใช้ ได้แก่ นางสาวอรจิรา กลั่นชื่น นางสาวสุพัตรา คำตา นางสาวสุภัสสร ขุนทะ และนางสาวกนกวรรณ สุวรรณศร สาขางานการบัญชี ชื่อผลงาน กบน้อยพารวย ...


  ภาพประกอบกิจกรรม

 

   
   
     


   
   
     


   
   
     


   
   
     


   
   
     

ตราสัญลักษณ์
เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เนื่องในโอกาสพระราชพิธี
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
๗ รอบ
วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔
ดาวน์โหลดรูปภาพ ขนาดใหญ่
ความหมายตราสัญลักษณ์

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ห้องเรียน Online วอศ.สระบุรี
สื่ออิเล็กทรอนิกส์