: : : วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี : : :
Untitled Document
 Untitled Document

   
 
สถาบันพัฒนาครู
 
 
มุ่งมั่นในการผลิตบุคลากรทางวิชาชีพ มีคุณภาพ เชี่ยวชาญ IT ที่มีคุณธรรม
พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

Download ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการรุ่นแก้ไขใหม่ [Update วันที่ 25 มิย.56] -->ที่นี่<--
Download ราคากลางวัสดุ ภาคเรียนที่ 2/2556 [Update 24 เม.ย. 2557] -> ดาวน์โหลด <-
ประกาศ ให้หัวหน้าหน่วยเบิก Downloads แบบฟอร์มขอซื้อขอจ้างฉบับใหม่ -->ที่นี่<--
แบบฟอร์มรายงานโครงการ --> ดาวน์โหลด <--
   
  กิจกรรมทำบุญ ตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง มอบทุนการศึกษา และพิธีถวายพระพรเนื่องในวัน ๑๒ สิงหามหาราชินี    รายละเอียด .   
 
   
  กิจกรรมโครงการจัดศูนย์ฝึกอบรมในสถานศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อพัฒนาอาชีพประชาชน    รายละเอียด .   
 
   
  กิจกรรมโครงการเติมใจรักษ์ มะเร็งเต้านม    รายละเอียด .   
 
   
  กิจกรรมโครงการพัฒนาและเสริมสร้างทักษะชีวิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖    รายละเอียด .   
 
   
ผลการรับนักเรียนนักศึกษาสมัครเข้าศึกษาต่อเป็นกรณีพิเศษ (โควต้า) ระดับ ปวส.  
ผลการรับนักเรียนนักศึกษาสมัครเข้าศึกษาต่อเป็นกรณีพิเศษ (โควต้า) ระดับ ปวช.  
รายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือก ตามประกาศสอบราคาที่ 609/2556   
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว  
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน [ประกาศ 02 ธค. 2556]  
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ [ประกาศ 11 พย. 2556]  
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครู จำนวน 1 อัตรา [24 ตค. 56]  
ประกาศแก้ไขเพิ่มรายการราคาพัสดุกลาง (เพิ่มเติม)  
ประกาศผู้ชนะการสอบราคาจ้างยามให้บริการรักษาความปลอดภัย [ประกาศ 24 กย. 2556]  
ประกาศผู้ชนะการสอบราคาจ้างปรับปรุงร้านค้าสวัสดิการจำนวน 1 ห้อง [ประกาศ 24 กย. 2556]  
ผู้ชนะการสอบราคาซื้ครุภัณฑ์แผนกคอมพิวเตอร์กราฟิค จำนวน 3 รายการ ครั้งที่ 2  
สอบราคาจ้างจ้างยามให้บริการรักษาความปลอดภัย รายเดือน จำนวน ๓ คน ระหว่าง ๑ ต.ค. ๕๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๕๗ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗  
สอบราคาจ้างปรับปรุงร้านค้าสวัสดิการจำนวน ๑ ห้อง  
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิค จำนวน 3 รายการ ครั้งที่ 2   
ประกาศรับสมัครบุคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว  
ประกาศรับสมัครบุคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานวางแผนและงบประมาณ  
ประกาศรับสมัครบุคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานการเงิน  
ประกาศรับสมัครบุคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักการ จำนวน 2 อัตรา  
จำนวนเงินค่าหน่วยกิต ระดับ ปวส.1 ที่ต้องชำระในวันที่ 3 เมษายน 2556  
ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก รอบสอง (ปวส.)  
ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก รอบสอง (ปวช.)  
ประกาศ ยกเลิกการประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารปกครอง จำนวน 1 หลัง  
ผู้ชนะการสอบราคางานส่งเสริมผลการค้าและประกอบธุรกิจ 1 รายการ  
ผู้ชนะการสอบราคาครุภัณฑ์แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
รายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกการสอบราคา  
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 รายการ  
ใบสมัครการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับชาติ  
วาดภาพเหมือน ปวช.55(ระดับชาติ).pdf  
การเขียนแผนธุรกิจ  
กติกา ทักษะคอมกราฟิก ชาติ ปวส55.pdf  
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนโควต้า ปวช. ปวส. วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556  
กำหนดการเก็บเงินรายได้สถานศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ภาคเรียนที่ 1/2556  
การจัดเก็บเงินบำรุงการศึกษา การบริจาค และการระดมทรัพยากรเพื่อใช้จ่ายในการศึกษา สำหรับนักเรียนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1-3 ภาคเรียนที่ 1/2556  
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ  
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 5 รายการ  
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างขั่วคราว (เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูล)  
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างขั่วคราว (ครูภาษาไทย) ด่วน!  
ผลการแข่งขันทักษะการเขียนแผนธุรกิจระดับภาค ภาคกลาง  
แบบฟอร์มรายงานโครงการ  
การติดต่อขอรับเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง 1 อัตรา  
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ภายในวันที่ 7 พ.ย. 2555  
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานบริหารทั่วไป  
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษ แผนกวิชา คอมพิวเตอร์กราฟิก  
การแก้ไขค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2/2555  
ค่าบำรุงการศึกษา (เทอม2) ปีการศึกษา 2555  
ประกาศผลการสอบพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริการ (ด้านการเงินและบัญชี)  
ประกาศผลการสอบพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป  
สอบราคาจ้างยามให้บริการรักษาความปลอดภัย  
ประกาศ สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบโทรศัพท์ภายในวิทยาลัยฯ จำนวน 1 ระบบ  
ประกาศ สอบราคาจ้างติดตั้งระบบ Security Gateway จำนวน 1 ระบบ  
ประกาศเรื่อง ผู้ชนะการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 2 รายการ  
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ฝ่ายวิชาการ (แผนกวิชาศิลปกรรม,งานสื่อการเรียนการสอน,งานวัดผลและประเมินผล )จำนวน 5 รายการ  
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 2 รายการ  
ประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 1 หลัง โดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
การติดต่อขอรับเงินเรียนฟรี ปีการศึกษา 2555  
ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติจำนวน 1 หลังด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
การรับนักเรียน นักศึกษา (รอบ3) ปีการศึกษา 2555  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ (ระดับ ปวส.) รอบ 2  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ (ระดับ ปวช.) รอบ 2  
การรับนักเรียน นักศึกษา (รอบ2) ปีการศึกษา 2555  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ (ระดับ ปวส.)  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ (ระดับ ปวช.)  
เรื่องการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) วิชาธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ สำหรับผู้เรียนระดับ ปวช. ประเภทวิชาพาณิชยกรรมในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา อ.จุฑามาศ พรสินชัย
แบบฝึกเสริมทักษะกฎหมายธุรกิจ วิชากฏหมายธุรกิจ 3200-1002 โดย ครูกฤษณพงษ์ คงแก้ว
ผลงานวิชาการเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชากฏหมายธุรกิจเรื่อง ความรู้พื้นฐานทางกฎหมายธุรกิจ ประกอบด้วยเรื่องบุคคล ทรัพย์ นิติกรรม สัญญาและหนี้ โดยครูกฤษณพงค์ คงแก้ว
บทคัดย่อการวิจัยเรื่อง การปฏิบัติงานและปัญหาการดูแลช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาของ ครูที่ปรึกษาในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานอาชีวศึกษาสระบุรี โดย รองฯแก้วมณี โพธิ์ศรีนาค
โครงการวิจัยวิชาโครงการระดับปวส. ปีการศึกษา 2552 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
โครงการวิจัยวิชาโครงการระดับปวช. ปีการศึกษา 2552 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชา เบเกอรี่เบื้องต้น โดย อ.ปรียากุล สาระคำ
เอกสารประกอบการเรียนการสอน เรื่อง ความรู้เรื่องตุ๊กตา โดย อ.จินตนา สุวรรณศรี
บทคัดย่อการพัฒนาทักษะวิจัยและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน อ.จุฑามาศ พรสินชัย
บทคัดย่อ CAI อ.จุฑามาศ พรสินชัย
ผลงานวิจัยของนักศึกษา (อ.จุฑามาศ พรสินชัย)ตราสัญลักษณ์
เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เนื่องในโอกาสพระราชพิธี
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
๗ รอบ
วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔
ดาวน์โหลดรูปภาพ ขนาดใหญ่
ความหมายตราสัญลักษณ์

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ห้องเรียน Online วอศ.สระบุรี
สื่ออิเล็กทรอนิกส์