เอกสารงานพัสดุ


- ข้อมูลที่อยู่ของผู้ขาย
- บันทึกข้อความแต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุชั่วคราว

- บันทึกประวัติการใช้งานครุภัณฑ์
- แบบขอยืมพัสดุ
- ใบขออนุญาตใช้รถยนต์-ต่างจังหวัด

- ใบขออนุญาตใช้รถยนต์-ในจังหวัด
- ใบเบิกภายใน
- ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน

- บันทึกขออนุมัติเบิกเงิน งปม. 2554
- แบบรายงานขอซื้อขอจ้างแบบสั้น
- แบบรายงานขอซื้อขอจ้างแบบยาว
- สมุดส่งชุดตั้งเบิกเงินงบประมาณประจำปี ๒๕๕๔


เอกสารงานบุคลากร


- ข้อมูลประวัติบุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษา
- คำขอเข้าพักอาศัยบ้านพักวิทยาลัยฯ
- แบบคำร้องขอย้ายของข้าราชการ
- แบบใบลาป่วย กิจ คลอด
- รายงานอบรมประชุมสัมนาภายในประเทศ
- สัญญาการเป็นลูกจ้างชั่วคราว
- แบบบัญชีรายชื่อเซ็นชื่อปฏิบัติงาน
- แบบรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล
- รายชื่อครูและเจ้าหน้าที่
- คำร้องเพื่อขอหนังสือรับรอง
- แบบฟอร์มค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ
- ส่งมอบงาน
- สัญญาจ้างครูอัตราจ้าง
- แบบขอเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู
- แบบฟอร์มบันทึกประวัติบุคลากร
- หนังสือลาออกจากลูกจ้างชั่วคราว
- สมุดบันทึกผลงานและคุณงามความดี
- บันทึกข้อความลืมลงเวลาปฏิบัติงาน
- แบบรับรองการปฏิบัติงาน

 

เอกสารงานการเงิน


- แบบฟอร์มเบิกการศึกษาบุตร
-
แบบเบิกค่าเช่าบ้าน
-
แบบคำร้อง
-
แบบคำร้องขอผ่อนผันการชำระเงิน
- ใบเบิกค่าพาหนะ-ที่พัก
- ใบเบิกไปราชการ [*แก้ไข 25 มิ.ย. 56]
- ใบประมาณการค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
- ใบสำคัญรับเงิน
- สัญญายืมเงิน
- อนุมัติยืมเงิน [ปรับปรุง 2 กค. 57]
- บันทึกขออนุญาตดำเนินโครงการ [ปรับปรุง 2 กค. 57]

- ใบขออนุมัติเบิกค่าทางด่วน ในการเดินทางไปราชการ [ปรับปรุง 4 กค. 57]