::: ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ บทเรียนออนไลน์ วิชา การเลขานุการ :::
Today is : 13-Jun-2010


บทที่ 6 การรับโทรศัพท์

โทรศัพท์ หมายถึง เครื่องที่ใช้พูดติดต่อสนทนากันจากสถานที่หนึ่งไปยังอีกสถานที่หนึ่ง โดยเสียงแล่นไปตามสายด้วยกำลังไฟฟ้า และกำลังไฟฟ้าจะเป็นตัวแปรเพื่อทำให้คลื่นเสียงสามารถไปถึงปลายทางได้

ความสำคัญของโทรศัพท์
โทรศัพท์มีความสำคัญอย่างมากต่อการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน การใช้โทรศัพท์ให้เกิดประโยชน์จะต้องใช้คำพูดจาที่สุภาพ ละเอียดชัดเจน ทันเหตุการณ์ ช่วยให้ผู้ติดต่อได้เกิดความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้ง การพูดกำกวมหรือไม่ชัดเจน อาจทำให้เกิดความเข้าใจผิด การพูดช้าอืดอาดยืดยาดอาจทำให้เกิดอารมณ์เสีย หงุดหงิด และก่อให้เกิดความไม่พอใจ
ในการใช้โทรศัพท์ เลขานุการจะต้องระลึกเสมอว่าจะต้องทำหน้าที่ในการติดต่อสื่อสารให้คำแนะนำ แก้ปัญหา สร้างภาพพจน์และคุณค่าให้แก่หน่วยงาน รวมทั้งให้ความรู้และเป็นการประชาสัมพันธ์ไปในตัวอีกด้วย

1   2   4  5  6  7  8  9 10


บทเรียนออนไลน์ โดย นางสาวธาณจิตตุ์  โมลากุล

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี