การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (o25- o28)

o25

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

แสดงนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่มีจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ เพื่อก่อให้เกิดการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม

เป็นนโยบายของผู้อำนวยการหรือผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายหรือนโยบายที่กำหนดในนามของสถานศึกษา

เป็นนโยบายที่ยังใช้บังคับในสถานศึกษาในปี พ.ศ. 2564

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564      

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

o26

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

o   แสดงการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น การวางแผนกำลังคน การสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของสถานศึกษา การพัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพการพัฒนาคุณภาพชีวิต การคัดเลือก การประเมินผลการปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในสถานศึกษา เป็นต้น

o   เป็นการดำเนินการที่มีความสอดรับกับนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ตามข้อ O25 หรือเป็นไปตามกิจกรรมที่อยู่ภายใต้นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ตามข้อ O25

o   เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2564

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

oผลการประเมินอบรม RMS

o27

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดังนี้

o   การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

o   การพัฒนาบุคลากร

o   การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

o   การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

o   เป็นหลักเกณฑ์ที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปี พ.ศ. 2564

-  ต้องนำหลักเกณฑ์ครบทั้ง 5 เรื่อง ขึ้นเปิดเผยบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี

o การเชิดชูและการสร้างขวัญกำลังใจ

ข้อมูลบุคลากร ณ วันที่ 1 กันยายน 2563

ข้อมูลบุคลากร ณ วันที่ 4 มกราคม 2564

ข้อมูลบุคลากร ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2564

o รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรที่มีผลการปฏิบติงานในระดับดีเด่นและดีมาก ครั้งที่ 1

o รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรที่มีผลการปฏิบติงานในระดับดีเด่นและดีมาก ครั้งที่ 2

 

 

o28

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

o   แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

o   มีข้อมูลรายละเอียดของการดำเนินการ เช่น ผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นต้น

o   เป็นรายงานผลของปีที่ผ่านมา พ.ศ. 2564

- สถานศึกษาสามารถใช้รายงานฯ ที่จัดส่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้

o  แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 1

o  แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 2

o  ผลการประเมินอบรม RMS

จัดทำโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี

Email : ict@rsc.ac.th