ข้อมูลพื้นฐาน (o1- o6)
ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล ที่อยู่ข้อมูล (URL)
o1
โครงสร้าง
o แสดงแผนผังโครงสร้างการแบ่งงานตามหน้าที่ของสถานศึกษา
o ประกอบด้วยตำแหน่งที่สำคัญ และการแบ่งส่วนงานภายในสถานศึกษา เช่น ฝ่ายงาน แผนกวิชา
o2
ข้อมูลผู้บริหาร
o แสดงรายนามของผู้บริหารของสถานศึกษา (คนปัจจุบัน)
o ประกอบด้วยชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง รูปถ่าย ช่องทางการติดต่อ ผู้บริหารของสถานศึกษา
- หากตำแหน่งว่าง ณ ปัจจุบัน ให้ระบุว่า “ตำแหน่งว่าง”
o3
อำนาจหน้าที่
o แสดงข้อมูลอำนาจ หน้าที่ของสถานศึกษาตามระเบียบว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ.2552
o4
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนา หน่วยงาน
o  แสดงแผนการดำเนินงานภารกิจของสถานศึกษาที่มีระยะมากกว่า 1 ปี
o  มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น ยุทธศาสตร์ หรือแนวทาง เป้าหมาย ตัวชี้วัด เป็นต้น
o  เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(แผนการดำเนินภารกิจ หมายถึง แผนยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาสถานศึกษา)
- ควรแสดงข้อมูลในปีที่ผ่านมาไว้ด้วย
- ควรแสดงข้อมูลแผนระยะสั้น หรือแผนระยะกลางเป็นอย่างน้อย

 

 
 
o5
ข้อมูลการติดต่อ
แสดงข้อมูลการติดต่อ ดังนี้
o ที่อยู่สถานศึกษา
o หมายเลขโทรศัพท์
o หมายเลขโทรสาร
o ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
o แผนที่ตั้งสถานศึกษา
- ต้องมีข้อมูลทั้ง 5 หัวข้อ เปิดเผยบนเว็บไซต์หลักของสถานศึกษา
- อาจเพิ่มแผนที่ Google Map
o6
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
o แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของสถานศึกษา เช่น  พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ
พ.ร.บ.อาชีวศึกษา เป็นต้น
- อาจทำเป็นแบนเนอร์บนหน้าเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
- ควรจัดหมวดหมู่ให้ชัดเจน
การประชาสัมพันธ์

o7

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของสถานศึกษา

o   เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2565

- อาจทำเป็นแบนเนอร์ ตัววิ่ง หรือตัวกระพริบให้สะดุดตา บนหน้าเว็บไซต์หลักของสถานศึกษา

- ควรจัดหมวดหมู่ของข่าวให้ชัดเจน

- แสดงข่าวให้เป็นปัจจุบัน

o www.rsc.ac.th  

o   Facebook งานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี

 

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (o8- o9)
o8
Q&A
o แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้และสถานศึกษาสามารถสื่อสารให้คำตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง  เช่น Web broad/กล่องข้อความถาม-ตอบ เป็นต้น
o สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของสถานศึกษา
- ต้องแสดงให้เห็นว่ามีการถาม-ตอบ ที่เป็นการโต้ตอบกัน (Two-way communication)ใน Web broad/กล่องข้อความแสดงข่าวให้เป็นปัจจุบัน
- ควรมีคำอธิบายข้อกำหนดเบื้องต้นในการใช้ Web broad บนเว็บไซต์

o   Facebook งานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี

 
o9
Social Network
o แสดงเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน เช่น Facebook, Twitter, Instagram เป็นต้น
o สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของสถานศึกษา
- ควรมีแบนเนอร์แสดงอยู่ในหน้าเว็บไซต์หลักของสถานศึกษา

o www.rsc.ac.th  

o   Facebook งานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี

 

การดำเนินงาน (o10- o12)

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล ที่อยู่ข้อมูล (URL)

o10

แผนปฏิบัติราชการ  ประจำปี

 

o   แสดงแผนปฏิบัติราชการประจำปีที่มีระยะ 1 ปี

o   มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการหรือกิจกรรม งบประมาณที่ใช้ ระยะเวลาในการดำเนินการ เป็นต้น

o   เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2565

- ควรแสดงแผนปฏิบัติราชการประจำปีที่ผ่าน ๆ มาด้วย

o   แผนปฏิบัติราชการ   

o11

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

o   แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี

o     มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน เป็นต้น

เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2565

สรุปรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2565 รายเดือน

สรุปรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2565 รายไตรมาส

o ประชุมติดตามรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

 

o12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

o   แสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี

o   มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงาน เช่น ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น

o   เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2565

สรุปรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2565 รายเดือน

สรุปรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2565 รายไตรมาส

โครงการอบรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

การปฏิบัติงาน

o13

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

o แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละงาน ในสถานศึกษาใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

o   มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น เป็นคู่มือ ปฏิบัติภารกิจใด สำหรับเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรตำแหน่งใด กำหนดวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร เป็นต้น  

- คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานของสถานศึกษา หมายรวมถึง คู่มือเฉพาะของสถานศึกษาที่จัดทำขึ้นเพื่อปฏิบัติงานจริง  

คู่มือนักเรียน นักศึกษา 

คู่มือกยศ

คู่มือการใช้ระบบ RMS

คู่มือการใช้ระบบ RMS (ครู)

คู่มือการใช้งานแอป Myrms

คู่มือปฏิบัติงานพัสดุ

 

การให้บริการ (o14- o17)

หมายเหตุ: การให้บริการ หมายถึง การให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจตามกฎหมายของสถานศึกษา สำหรับสถานศึกษาที่มีการปฏิบัติงานหรือการให้บริการเป็นจำนวนมาก อาจมุ่งเน้นเผยแพร่การปฏิบัติงานหรือการให้บริการที่มีความสำคัญต่อภารกิจของสถานศึกษา

o14

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับสถานศึกษาใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับสถานศึกษา

o   มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ เช่น เป็นคู่มือสำหรับบริการหรือภารกิจใด กำหนดวิธีการขั้นตอนการให้บริการหรือการติดต่ออย่างไร เป็นต้น

คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการ  

คู่มือนักเรียน นักศึกษา 

o คู่มือการให้บริการห้องสมุดออนไลน์

o15

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

o   แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของสถานศึกษา

o   เป็นข้อมูลการให้บริการที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2565

ข้อมูลสถิติการให้บริการ      

o คู่มือการให้บริการห้องสมุดออนไลน์

ระบบบริหารจัดการงานวิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี

o สรุปสถิติการเข้าใช้งานบริการห้องอินเทอร์เน็ต ภาคเรียนที่ 1/2565

สรุปรายงานสถิติการให้บริการของงานบุคลากร 

สรุปสถิติการเข้าใช้บริการห้องสมุด

oรายงานการใช้บริการห้องอินเตอร์เน็ต สัปดาห์ที่ 1

o รายงานการใช้บริการห้องอินเตอร์เน็ต สัปดาห์ที่ 2

o รายงานการใช้บริการห้องอินเตอร์เน็ต สัปดาห์ที่ 3

o รายงานการใช้บริการห้องอินเตอร์เน็ต สัปดาห์ที่ 4

o รายงานการใช้บริการห้องอินเตอร์เน็ต สัปดาห์ที่ 5

o รายงานการใช้บริการห้องอินเตอร์เน็ต สัปดาห์ที่ 6

o รายงานการใช้บริการห้องอินเตอร์เน็ต สัปดาห์ที่ 7

o รายงานการใช้บริการห้องอินเตอร์เน็ต สัปดาห์ที่ 8

 o รายงานการใช้บริการห้องอินเตอร์เน็ต สัปดาห์ที่ 9

o รายงานการใช้บริการห้องอินเตอร์เน็ต สัปดาห์ที่ 10

o16

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

o   แสดงแสดงผลสำรวจความตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของสถานศึกษา เช่น ความพึงพอใจของนักเรียนนักศึกษาต่อการสอนของครู ฯลฯ

o   เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2565

o ความพึงพอใจการให้บริการ

o ความพึงพอใจการให้บริการของหน่วยงาน

รายงานผลการประเมินการดำเนินโครงการ Fix-it 

รายงานผลการประเมินโครงการอบรมระบบ RMS 

oรายงานการบริการอาหารและเครื่องดื่ม

รายงานสถิติการเข้าใช้บริการห้องสมุด 

o17

E–Service

แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการตามอำนาจหน้าที่ภารกิจของสถานศึกษาผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ

สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของสถานศึกษา

o  ช่องทางรับฟังความคิดเห็น

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนทุจริต

 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (o18- o20)

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล ที่อยู่ข้อมูล (URL)

o18

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

o   แสดงแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีของสถานศึกษาที่มีระยะ 1 ปี (แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายโครงการ/กิจกรรม เป็นรายไตรมาส)

o     มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น งบประมาณตามแหล่งที่ได้รับการจัดสรร งบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย เป็นต้น

o     เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2565

-  ในการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะควรแสดงในรูปแบบไฟล์ PDF ที่แปลงมาจากไฟล์ word หรือไฟล์ excel ทั้งนี้ไม่ควรใช้ไฟล์ PDF ที่สแกนมาจากเอกสาร

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 

o19

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

รอบ 6 เดือน

o   แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

o     มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นต้น

o     เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2565

สรุปรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2565 รายเดือน

สรุปรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2565 รายไตรมาส

ประชุมติดตามรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

 

o20

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

o   แสดงผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565

o     มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ เช่น ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น

o     เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี     

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (o21- o24)

o21

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

o   แสดงแผนจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่สถานศึกษาจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (แผนการจัดซื้อจัดจ้างตามวงเงินงบประมาณที่สถานศึกษาได้รับการจัดสรร)

o     เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2565

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

o22

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

o   แสดงประกาศตามที่สถานศึกษาจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560 เช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง  เป็นต้น

เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุ

 o23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของสถานศึกษา

มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น งานที่ซื้อหรือจ้าง วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง เป็นต้น

จำแนกข้อมูลเป็นรายเดือน (กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนใดให้ระบุว่าไม่มี การจัดซื้อจัดจ้าง) เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2565

o   เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2565

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง จัดการเรียนการสอน

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ2565 กิจกรรมพัฒนา

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ2565 เงินงบประมาณ

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ2565 เงินรายได้

รายงานจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ2565 ค่าหนังสือ

o24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

o   แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของสถานศึกษา

o   มีข้อมูลรายละเอียด เช่น งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ เป็นต้น

o   เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2565

 

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง จัดการเรียนการสอน

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ2565 กิจกรรมพัฒนา

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ2565 เงินงบประมาณ

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ2565 เงินรายได้

รายงานจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ2565 ค่าหนังสือ

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (o25- o28)

o25

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

แสดงนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่มีจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ เพื่อก่อให้เกิดการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม

เป็นนโยบายของผู้อำนวยการหรือผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายหรือนโยบายที่กำหนดในนามของสถานศึกษา

เป็นนโยบายที่ยังใช้บังคับในสถานศึกษาในปี พ.ศ. 2565

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

นโยบายบริหารทรัพยากร ประจำปีงบประมาณ 2565

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน ITA ปีงบประมาณ 2565

คู่มือใช้งานโปรแกรมบริหารงานบุคคล

o26

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

o   แสดงการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น การวางแผนกำลังคน การสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของสถานศึกษา การพัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพการพัฒนาคุณภาพชีวิต การคัดเลือก การประเมินผลการปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในสถานศึกษา เป็นต้น

o   เป็นการดำเนินการที่มีความสอดรับกับนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ตามข้อ O25 หรือเป็นไปตามกิจกรรมที่อยู่ภายใต้นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ตามข้อ O25

o   เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2565

o รายงานการเดินทางไปราชการ ฝึกอบรมการแกะสลักผลไม้

แบบรายงานข้อมูลอัตรากำลังสถานศึกษา

ประกาศวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อครูที่มีผลการปฏิบัติงานในระดับดีเด่นและระดับดีมาก

รายงานRMS

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน ITA ปีงบประมาณ 2565

คู่มือใช้งานโปรแกรมบริหารงานบุคคล

o27

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดังนี้

o   การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

o   การพัฒนาบุคลากร

o   การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

o   การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

o   เป็นหลักเกณฑ์ที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปี พ.ศ. 2565

-  ต้องนำหลักเกณฑ์ครบทั้ง 5 เรื่อง ขึ้นเปิดเผยบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี

o หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาบุคลากรของข้าราชการ

o  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาบุคลากรของพนักงานราชการ

o งานเงินเดือน

o หลักเกณ์และวิธีการ (งานวิทยฐานะและใบประกอบวิชาชีพ)

o การยกย่องเชิดชู

o การยกย่องเชิดชู เครื่องราชอิสริยาภรณ์

o เลื่อนวิยฐานะ

o28

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

o   แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

o   มีข้อมูลรายละเอียดของการดำเนินการ เช่น ผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นต้น

o   เป็นรายงานผลของปีที่ผ่านมา พ.ศ. 2565

- สถานศึกษาสามารถใช้รายงานฯ ที่จัดส่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้

 o รายงานการเดินทางไปราชการ ฝึกอบรมการแกะสลักผลไม้

ประกาศวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อครูที่มีผลการปฏิบัติงานในระดับดีเด่นและระดับดีมาก

o ประชุมกรรมการวิทยาลัย ครั้งที่ 1

o ประชุมกรรมการวิทยาลัย ครั้งที่ 2

o การประเมินตนเองและพัฒนาตนเองรายบุคคล

o ระบบฐานข้อมูลการประเมินตนเองและพัฒนาตนเองรายบุคคล

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (o29- o31)

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล ที่อยู่ข้อมูล (URL)

o29

แนวปฏิบัติ

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติ

มิชอบ

แสดงคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรสถานศึกษา

o   มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะทำการร้องเรียน รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน ส่วนงานที่รับผิดชอบ ระยะเวลาดำเนินการ เป็นต้น

o   เป็นข้อมูลในปี พ.ศ. 2565

- เป็นคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรสถานศึกษา โดยอาจนำมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 27 มีนาคม 2561 มาเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางการดำเนินการของสถานศึกษาในการเร่งรัดการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรสถานศึกษา

คู่มือการร้องเรียน           

ช่องทางร้องเรียน

ช่องทางร้องเรียนข้าราชการครู

คู่มือ การใช้งานของระบบ-MOE-Safety-Center

o30

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติ

มิชอบ

o   แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรสถานศึกษาผ่านทางช่องทางออนไลน์ (เป็นช่องทางที่สามารถเข้าไปร้องเรียนได้โดยตรงผ่านทางเว็บไซต์หลักของสถานศึกษาภายใต้แบนเนอร์ “ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น”

o   สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของสถานศึกษา

-  บนเว็บไซต์หลักของสถานศึกษาควรมีปุ่ม เมนู “สร้างความคิดเห็น” หรือ “กระทู้ใหม่” ให้ชัดเจน และมีเจ้าหน้าที่คอยติดตามกระทู้ใหม่อยู่เสมอ

- ควรมีการตอบโต้กับผู้แสดงความคิดเห็นว่าสถานศึกษาได้รับข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นแล้ว

ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนทุจริต    

คู่มือ การใช้งานของระบบ-MOE-Safety-Center

o31

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติ

มิชอบประจำปี

o   แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรสถานศึกษา

o    มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียน เช่น จำนวนเรื่อง เรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ เรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ เป็นต้น (กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนให้ระบุไม่มีเรื่องร้องเรียน)

o   เป็นข้อมูลในปี พ.ศ. 2565

o  ไม่มีเรื่องร้องเรียน     

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม (o32- o33)

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล ที่อยู่ข้อมูล (URL)

o32

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

o   แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของสถานศึกษาผ่านทางช่องทางออนไลน์

o   สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของสถานศึกษา

ช่องทางรับฟังความคิดเห็น  

o33

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของสถานศึกษา เช่น ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ  ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น

o   เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2565

- อาจแสดงเป็นภาพกิจกรรมของการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับสถานศึกษา

แต่งตั้งคณะกรรมการวิทยาลัย 

o ภาพการดำเนินการจัดกิจกรรม

o ประชุมกรรมการวิทยาลัย ครั้งที่ 1

o ประชุมกรรมการวิทยาลัย ครั้งที่ 2

o Facebook งานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี

o รายงานการประชุมแผนฯ 2566

 

 

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร (o34- o35)

 ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล ที่อยู่ข้อมูล (URL)

o34

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

o   แสดงเนื้อหาเจตนารมณ์หรือคำมั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารสถานศึกษาอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมา

ภิบาล

o     ดำเนินการโดยผู้อำนวยการสถานศึกษาคนปัจจุบัน

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

การปฏิบัติตามนโนบาย ไม่ให้ของขวัญและของกำนัลทุกชนิด

o35

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

o   แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้อำนวยการสถานศึกษาคนปัจจุบัน

o   เป็นการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมสถานศึกษาด้านคุณธรรมและโปร่งใส

o     เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2565

- การมีส่วนร่วมของผู้อำนวยการสถานศึกษาตามประเด็นนี้ อาจหมายรวมถึง วาระการประชุมที่ผู้อำนวยการสถานศึกษาได้ให้ความสำคัญในการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของสถานศึกษา

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินองค์กรคุณธรรม

o ประชุมกรรมการวิทยาลัย ครั้งที่ 1

o ประชุมกรรมการวิทยาลัย ครั้งที่ 2

o   Facebook งานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน ITA ปีงบประมาณ 2565

รายงานการเข้าร่วมประชุม ITA

o Facebook งานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี

โครงการอบรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต (o36- o37)

 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล ที่อยู่ข้อมูล (URL)

o36

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของสถานศึกษา

o   มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน เช่น เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นต้น

เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2565

- สถานศึกษาสามารถนำ “แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต” ขึ้นเปิดเผยบนเว็บไซต์หลักของสถานศึกษาได้

o  แต่งตั้งคณะกรรมการรายงานผลการประเมินฯ  

แบบรายงานการประเมินองค์ประกอบของกรมควบคุมภายใน

flowchart รายงานการจัดวางระบบควบคุม 

แนวทางการควบคุมภายใน

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานฯ

o หลักเกณฑ์การควบคุมภายใน

หลักเกณฑ์ควบคุมภายใน 61

o จังหวัดสระบุรี วอศ.สระบุรี ควบคุมภายใน 2

จังหวัดสระบุรี วอศ.สระบุรี การบริหารจัดการความเสี่ยง

โครงการรายงานผลการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2565

o37

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

o   แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน

o   เป็นกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ O36

o   เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2565

o  สรุปความเสี่ยงของฝ่ายวิชาการด้านการควบคุมภายในฯ 

สรุปความเสี่ยงของฝ่ายบริหารทรัพยากร

flowchart รายงานการจัดวางระบบควบคุม 

แนวทางการควบคุมภายใน

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานฯ

o หลักเกณฑ์การควบคุมภายใน

หลักเกณฑ์ควบคุมภายใน 61

o จังหวัดสระบุรี วอศ.สระบุรี ควบคุมภายใน 2

จังหวัดสระบุรี วอศ.สระบุรี การบริหารจัดการความเสี่ยง

โครงการรายงานผลการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2565

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล ที่อยู่ข้อมูล (URL)

o38

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้บุคลากรของสถานศึกษามีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต อย่างชัดเจน

o   เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2565

- การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร อาจหมายรวมถึง กิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในสถานศึกษา / กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน ITA

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

คำสั่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี

ประกาศผลรางวัลวัฒนธรรม

แผนป้องกันการทุจริต (o39- o41)

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล ที่อยู่ข้อมูล (URL)

o39

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

o   แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของสถานศึกษา

o     มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ช่วงเวลาดำเนินการ เป็นต้น

o     เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2565

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

โครงการอบรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส       

o รายงานการประชุมแผนฯ 2566

o40

รายงานการกำกับติดตามการดำเนิน

การป้องกันการทุจริตประจำปี

รอบ 6 เดือน

o   แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

o     มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน เป็นต้น

o     เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2565

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   

สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานแผนปฏิบัติราชการ   

เสนอคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน ITA ปีงบประมาณ 2565

รายงานการเข้าร่วมประชุม ITA

o41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

o     แสดงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

o     มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินการ เช่น ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น

o     ใช้รายงานผลของปี พ.ศ. 2565

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี    

แบบประเมินความสำเร็จ

ตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินองค์กรคุณธรรม

เสนอคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน ITA ปีงบประมาณ 2565

รายงานการเข้าร่วมประชุม ITA

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในสถานศึกษา (o42- o43)

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล ที่อยู่ข้อมูล (URL)

o42

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

o   แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา ในปี พ.ศ. 2565

o   มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ เช่น ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของสถานศึกษา เป็นต้น

o   มีมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ฯ โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ เช่น การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ  การกำหนดแนวทางการกำกับติดตามให้วิธีการปฏิบัติ  การกำหนดแนวทางการกำกับติดตามให้นำไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล เป็นต้น

- กรณีที่สถานศึกษาไม่มีผลการประเมิน ITA ปี พ.ศ. 2565 ให้จัดทำเป็นมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แบบประเมินความสำเร็จ

ตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินองค์กรคุณธรรม

เสนอคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน ITA ปีงบประมาณ 2565

รายงานการเข้าร่วมประชุม ITA

o รายงานการประชุมแผนฯ 2566

         

o43

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

o   แสดงผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา

o   มีข้อมูลรายละเอียดการนำมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษาในข้อ O42 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  

o   เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2565

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แบบประเมินความสำเร็จ

ตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินองค์กรคุณธรรม

เสนอคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน ITA ปีงบประมาณ 2565

รายงานการเข้าร่วมประชุม ITA

   

 

จัดทำโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี

Email : ict@rsc.ac.th