ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี
ประจำปี 2564
สรุปผลคะแนน 64

จัดทำโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี

Email : ict@rsc.ac.th