มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในสถานศึกษา (o42- o43)

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล ที่อยู่ข้อมูล (URL)

o42

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

o   แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา ในปี พ.ศ. 2564

o   มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ เช่น ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของสถานศึกษา เป็นต้น

o   มีมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ฯ โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ เช่น การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ  การกำหนดแนวทางการกำกับติดตามให้วิธีการปฏิบัติ  การกำหนดแนวทางการกำกับติดตามให้นำไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล เป็นต้น

- กรณีที่สถานศึกษาไม่มีผลการประเมิน ITA ปี พ.ศ. 2564 ให้จัดทำเป็นมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แบบประเมินความสำเร็จ

ตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินองค์กรคุณธรรม

         

o43

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

o   แสดงผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา

o   มีข้อมูลรายละเอียดการนำมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษาในข้อ O42 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  

o   เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2564

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แบบประเมินความสำเร็จ

ตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินองค์กรคุณธรรม

   

จัดทำโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี

Email : ict@rsc.ac.th