แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (o18- o20)

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล ที่อยู่ข้อมูล (URL)

o18

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

o   แสดงแผนแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีของสถานศึกษาที่มีระยะ 1 ปี (แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายโครงการ/กิจกรรม เป็นรายไตรมาส)

o     มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น งบประมาณตามแหล่งที่ได้รับการจัดสรร งบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย เป็นต้น

o     เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2563

-  ในการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะควรแสดงในรูปแบบไฟล์ PDF ที่แปลงมาจากไฟล์ word หรือไฟล์ excel ทั้งนี้ไม่ควรใช้ไฟล์ PDF ที่สแกนมาจากเอกสาร

o  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563    

o19

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

รอบ 6 เดือน

o   แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

o     มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นต้น

o     เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2563

o      

o20

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

o   แสดงผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562

o     มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ เช่น ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น

o     เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

o      

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (o21- o24)

o21

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

o   แสดงแผนจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่สถานศึกษาจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (แผนการจัดซื้อจัดจ้างตามวงเงินงบประมาณที่สถานศึกษาได้รับการจัดสรร)

o     เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2563

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

o22

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

o   แสดงประกาศตามที่สถานศึกษาจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560 เช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง  เป็นต้น

เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2563

  

 o23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของสถานศึกษา

มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น งานที่ซื้อหรือจ้าง วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง เป็นต้น

จำแนกข้อมูลเป็นรายเดือน (กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนใดให้ระบุว่าไม่มี การจัดซื้อจัดจ้าง) เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2563

o   เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2563

o24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

o   แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของสถานศึกษา

o   มีข้อมูลรายละเอียด เช่น งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ เป็นต้น

o   เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2562

o

จัดทำโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี

Email : ict@rsc.ac.th