เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร (o34- o35)

 ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล ที่อยู่ข้อมูล (URL)

o34

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

o   แสดงเนื้อหาเจตนารมณ์หรือคำมั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารสถานศึกษาอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมา

ภิบาล

o     ดำเนินการโดยผู้อำนวยการสถานศึกษาคนปัจจุบัน

o      เจตจำนงสุริตของผู้บริหาร

o35

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

o   แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้อำนวยการสถานศึกษาคนปัจจุบัน

o   เป็นการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมสถานศึกษาด้านคุณธรรมและโปร่งใส

o     เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563

- การมีส่วนร่วมของผู้อำนวยการสถานศึกษาตามประเด็นนี้ อาจหมายรวมถึง วาระการประชุมที่ผู้อำนวยการสถานศึกษาได้ให้ความสำคัญในการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของสถานศึกษา

o แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต (o36- o37)

 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล ที่อยู่ข้อมูล (URL)

o36

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของสถานศึกษา

o   มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน เช่น เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นต้น

เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563

- สถานศึกษาสามารถนำ “แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต” ขึ้นเปิดเผยบนเว็บไซต์หลักของสถานศึกษาได้

o      

o37

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

o   แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน

o   เป็นกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ O36

o   เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563

o      

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล ที่อยู่ข้อมูล (URL)

o38

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้บุคลากรของสถานศึกษามีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต อย่างชัดเจน

o   เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563

- การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร อาจหมายรวมถึง กิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในสถานศึกษา / กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน ITA

o แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563       

แผนป้องกันการทุจริต (o39- o41)

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล ที่อยู่ข้อมูล (URL)

o39

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

o   แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของสถานศึกษา

o     มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ช่วงเวลาดำเนินการ เป็นต้น

o     เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2563

o แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563        

o40

รายงานการกำกับติดตามการดำเนิน

การป้องกันการทุจริตประจำปี

รอบ 6 เดือน

o   แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

o     มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน เป็นต้น

o     เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2563

o แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   

o41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

o     แสดงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

o     มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินการ เช่น ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น

o     ใช้รายงานผลของปี พ.ศ. 2562

o แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   

จัดทำโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี

Email : ict@rsc.ac.th