ข้อมูลพื้นฐาน (o1- o6)
ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล ที่อยู่ข้อมูล (URL)
o1
โครงสร้าง
o แสดงแผนผังโครงสร้างการแบ่งงานตามหน้าที่ของสถานศึกษา
o ประกอบด้วยตำแหน่งที่สำคัญ และการแบ่งส่วนงานภายในสถานศึกษา เช่น ฝ่ายงาน แผนกวิชา
o2
ข้อมูลผู้บริหาร
o แสดงรายนามของผู้บริหารของสถานศึกษา (คนปัจจุบัน)
o ประกอบด้วยชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง รูปถ่าย ช่องทางการติดต่อ ผู้บริหารของสถานศึกษา
- หากตำแหน่งว่าง ณ ปัจจุบัน ให้ระบุว่า “ตำแหน่งว่าง”
o3
อำนาจหน้าที่
o แสดงข้อมูลอำนาจ หน้าที่ของสถานศึกษาตามระเบียบว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ.2552
o4
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนา หน่วยงาน
o  แสดงแผนการดำเนินงานภารกิจของสถานศึกษาที่มีระยะมากกว่า 1 ปี
o  มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น ยุทธศาสตร์ หรือแนวทาง เป้าหมาย ตัวชี้วัด เป็นต้น
o  เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(แผนการดำเนินภารกิจ หมายถึง แผนยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาสถานศึกษา)
- ควรแสดงข้อมูลในปีที่ผ่านมาไว้ด้วย
- ควรแสดงข้อมูลแผนระยะสั้น หรือแผนระยะกลางเป็นอย่างน้อย

 

 
 
o5
ข้อมูลการติดต่อ
แสดงข้อมูลการติดต่อ ดังนี้
o ที่อยู่สถานศึกษา
o หมายเลขโทรศัพท์
o หมายเลขโทรสาร
o ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
o แผนที่ตั้งสถานศึกษา
- ต้องมีข้อมูลทั้ง 5 หัวข้อ เปิดเผยบนเว็บไซต์หลักของสถานศึกษา
- อาจเพิ่มแผนที่ Google Map
o6
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
o แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของสถานศึกษา เช่น  พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ
พ.ร.บ.อาชีวศึกษา เป็นต้น
- อาจทำเป็นแบนเนอร์บนหน้าเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
- ควรจัดหมวดหมู่ให้ชัดเจน
การประชาสัมพันธ์

o7

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของสถานศึกษา

o   เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2563

- อาจทำเป็นแบนเนอร์ ตัววิ่ง หรือตัวกระพริบให้สะดุดตา บนหน้าเว็บไซต์หลักของสถานศึกษา

- ควรจัดหมวดหมู่ของข่าวให้ชัดเจน

- แสดงข่าวให้เป็นปัจจุบัน

o    ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัยฯ  

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (o8- o9)
o8
ถาม-ตอบ
o แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้และสถานศึกษาสามารถสื่อสารให้คำตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง  เช่น Web broad/กล่องข้อความถาม-ตอบ เป็นต้น
o สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของสถานศึกษา
- ต้องแสดงให้เห็นว่ามีการถาม-ตอบ ที่เป็นการโต้ตอบกัน (Two-way communication)ใน Web broad/กล่องข้อความแสดงข่าวให้เป็นปัจจุบัน
- ควรมีคำอธิบายข้อกำหนดเบื้องต้นในการใช้ Web broad บนเว็บไซต์
o9
เครือข่ายสังคม
o แสดงเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน เช่น Facebook, Twitter, Instagram เป็นต้น
o สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของสถานศึกษา
- ควรมีแบนเนอร์แสดงอยู่ในหน้าเว็บไซต์หลักของสถานศึกษา

จัดทำโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี

Email : ict@rsc.ac.th