การดำเนินงาน (o10- o12)

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล ที่อยู่ข้อมูล (URL)

o10

แผนปฏิบัติราชการ  ประจำปี

 

o   แสดงแผนปฏิบัติราชการประจำปีที่มีระยะ 1 ปี

o   มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการหรือกิจกรรม งบประมาณที่ใช้ ระยะเวลาในการดำเนินการ เป็นต้น

o   เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2563

- ควรแสดงแผนปฏิบัติราชการประจำปีที่ผ่าน ๆ มาด้วย

o   แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

o11

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

o   แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี

o     มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน เป็นต้น

เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2563

o      

o12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

o   แสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี

o   มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงาน เช่น ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น

o   เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2562

การปฏิบัติงาน

o13

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

o แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละงาน ในสถานศึกษาใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

o   มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น เป็นคู่มือ ปฏิบัติภารกิจใด สำหรับเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรตำแหน่งใด กำหนดวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร เป็นต้น  

- คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานของสถานศึกษา หมายรวมถึง คู่มือเฉพาะของสถานศึกษาที่จัดทำขึ้นเพื่อปฏิบัติงานจริง  

คู่มือกยศ

คู่มือการใช้ระบบ RMS

คู่มือการใช้ระบบ RMS (ครู)

คู่มือการใช้งานแอป Myrms

การให้บริการ (o14- o17)

หมายเหตุ: การให้บริการ หมายถึง การให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจตามกฎหมายของสถานศึกษา สำหรับสถานศึกษาที่มีการปฏิบัติงานหรือการให้บริการเป็นจำนวนมาก อาจมุ่งเน้นเผยแพร่การปฏิบัติงานหรือการให้บริการที่มีความสำคัญต่อภารกิจของสถานศึกษา

 

o14

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับสถานศึกษาใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับสถานศึกษา

o   มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ เช่น เป็นคู่มือสำหรับบริการหรือภารกิจใด กำหนดวิธีการขั้นตอนการให้บริการหรือการติดต่ออย่างไร เป็นต้น

o      

o15

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

o   แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของสถานศึกษา

o   เป็นข้อมูลการให้บริการที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2563

o      

o16

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

o   แสดงแสดงผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของสถานศึกษา เช่น ความพึงพอใจของนักเรียนนักศึกษาต่อการสอนของครู ฯลฯ

o   เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2562

o      

o17

E–Service

แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการตามอำนาจหน้าที่ภารกิจของสถานศึกษาผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ

สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของสถานศึกษา

ช่องทางรับฟังความคิดเห็น

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนทุจริต

จัดทำโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี

Email : ict@rsc.ac.th