การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (o29- o31)

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล ที่อยู่ข้อมูล (URL)

o29

แนวปฏิบัติ

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติ

มิชอบ

แสดงคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรสถานศึกษา

o   มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะทำการร้องเรียน รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน ส่วนงานที่รับผิดชอบ ระยะเวลาดำเนินการ เป็นต้น

o   เป็นข้อมูลในปี พ.ศ. 2563

- เป็นคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรสถานศึกษา โดยอาจนำมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 27 มีนาคม 2561 มาเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางการดำเนินการของสถานศึกษาในการเร่งรัดการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรสถานศึกษา

o           

o30

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติ

มิชอบ

o   แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรสถานศึกษาผ่านทางช่องทางออนไลน์ (เป็นช่องทางที่สามารถเข้าไปร้องเรียนได้โดยตรงผ่านทางเว็บไซต์หลักของสถานศึกษาภายใต้แบนเนอร์ “ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น”

o   สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของสถานศึกษา

-  บนเว็บไซต์หลักของสถานศึกษาควรมีปุ่ม เมนู “สร้างความคิดเห็น” หรือ “กระทู้ใหม่” ให้ชัดเจน และมีเจ้าหน้าที่คอยติดตามกระทู้ใหม่อยู่เสมอ

- ควรมีการตอบโต้กับผู้แสดงความคิดเห็นว่าสถานศึกษาได้รับข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นแล้ว

ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนทุจริต    

o31

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติ

มิชอบประจำปี

o   แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรสถานศึกษา

o    มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียน เช่น จำนวนเรื่อง เรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ เรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ เป็นต้น (กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนให้ระบุไม่มีเรื่องร้องเรียน)

o   เป็นข้อมูลในปี พ.ศ. 2563

o  ไม่มีเรื่องร้องเรียน        

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม (o32- o33)

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล ที่อยู่ข้อมูล (URL)

o32

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

o   แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของสถานศึกษาผ่านทางช่องทางออนไลน์

o   สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของสถานศึกษา

ช่องทางรับฟังความคิดเห็น   

o33

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของสถานศึกษา เช่น ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ  ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น

o   เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563

- อาจแสดงเป็นภาพกิจกรรมของการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับสถานศึกษา

o   

จัดทำโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี

Email : ict@rsc.ac.th