ประกาศผลรายชื่อที่ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์โควต้า ปีการศึกษา 2564

555 ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม ตำบลปากเพรียว
อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000

036-211016
info@rsc.ac.th

ประกาศผลรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์โควต้า ประจำปี 2564

ตามที่วิทยาลัยฯ ดำเนินการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อกรณีพิเศษ (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2563 นั้น ทางวิทยาลัยฯ ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ดังเอกสารตามที่แนบนี้

รายละเอียด Download เอกสารที่นี่

 

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่มีรายชื่อปฏิบัติตามที่วิทยาลัยฯ กำหนด หากไม่ปฏิบัติตามทางวิทยาลัยฯ ถือว่าสละสิทธิ์ และจะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น