ประกาศปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ (Covid-19)

555 ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม ตำบลปากเพรียว
อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000

036-211016
info@rsc.ac.th

ประกาศปิดสถานศึกษา เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)

ทางวิทยาลัยจึงประกาศปิดสถานศึกษา เพื่อระงับเหตุหรือป้องกันภยันอันตรายอันอาจจะเกิดขึ้น

ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 และเปิดทำการเรียนการสอนปกติในวันที่ 4 มกราคม 2564 หากสถานการณ์กลับสู่เข้าปกติ 

รายละเอียด Download เอกสารที่นี่