ประกาศการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรน่า 2019

555 ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม ตำบลปากเพรียว
อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000

036-211016
info@rsc.ac.th

 

ประกาศการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรน่า 2019

ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติหรือมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

รายละเอียด Download เอกสารที่นี่